Mayor Frank Scott, Jr., LaVerne Goldsby

Mayor Frank Scott, Jr., LaVerne Goldsby

Mayor Frank Scott, Jr., LaVerne Goldsby