Dr. Elaine Prewitt, Latonya Austin, Dr. Karama Neal